Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Dla Mieszkańca

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Ujście, Pl. Wiosny Ludów 2, 64-850 Ujście zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.
  3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. realizacji współpracy, w tym: negocjowania, zawierania i wykonywania umów, podejmowania działań, w tym przedstawienia oferty, w odpowiedzi na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, przekazywania informacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora - na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
b. odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję, w tym korespondencję e-mail, prowadzenia korespondencji, kontaktu mailowego, elektronicznego i telefonicznego, udzielania informacji, budowania relacji biznesowych, usprawnienia współpracy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f RODO, w tym jako realizacja uzasadnionych interesów Administratora,
c. ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO,
d. realizacji obowiązków prawnych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, w tym jako realizacja uzasadnionych interesów Administratora.

Przetwarzanie danych w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora nie powoduje naruszenia Pani/Pana praw i wolności.

5. Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych i kategorii danych osobowych:

a. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL, etc.),
b. dane lokalizacyjne (adres zamieszkania, adres wykonywania działalności, etc.),
c. dane kontaktowe (adres skrzynki elektronicznej e-mail, numer telefonu, etc.),
d .dane dotyczące wykonywania umowy i współpracy stron (dane zawarte w korespondencji, dane zawarte w dokumentach księgowych, umowie i dokumentach związanych z jej realizacją, przesłanych materiałach, etc.), oraz wszelkie inne kategorie wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego jak międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 4.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów wskazanych w zdaniu poprzednim zaliczają się kontrahenci Administratora, w szczególności podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, obsługi płatności, marketingu, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych.
W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.

7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przekazywane poza UE tylko na Pani/Pana żądanie lub w celu realizacji współpracy między Panią/Panem a Administratorem. W takim przypadku, każde przekazanie będzie dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń.

8. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i będzie obliczany w oparciu o następujące kryteria:

a. okres, na który została udzielona zgoda,
b. okres obowiązywania umowy lub świadczenia usług,
c. przepisy prawa, które mogą wskazywać na obowiązek przetwarzania danych lub ich archiwizacji przez określony czas,
d. okres, który jest niezbędny do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
e. upływ okresu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.

9. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania,
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c. przenoszenia danych osobowych,
d. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
f. cofnięcia udzielonej zgody, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w pkt. 4, w tym wymaganych przepisami prawa, realizacja tych celów może okazać się niemożliwa. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 RODO.

12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Gmina Ujście, 19.11.2018 r.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.