Urząd Miejski w Ujściu
Powróć do: strona główna

Dla Mieszkańca

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Ujście, Pl. Wiosny Ludów 2, 64-850 Ujście zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.
  3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. realizacji współpracy, w tym: negocjowania, zawierania i wykonywania umów, podejmowania działań, w tym przedstawienia oferty, w odpowiedzi na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, przekazywania informacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora - na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
b. odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję, w tym korespondencję e-mail, prowadzenia korespondencji, kontaktu mailowego, elektronicznego i telefonicznego, udzielania informacji, budowania relacji biznesowych, usprawnienia współpracy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f RODO, w tym jako realizacja uzasadnionych interesów Administratora,
c. ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO,
d. realizacji obowiązków prawnych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, w tym jako realizacja uzasadnionych interesów Administratora.

Przetwarzanie danych w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora nie powoduje naruszenia Pani/Pana praw i wolności.

5. Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych i kategorii danych osobowych:

a. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL, etc.),
b. dane lokalizacyjne (adres zamieszkania, adres wykonywania działalności, etc.),
c. dane kontaktowe (adres skrzynki elektronicznej e-mail, numer telefonu, etc.),
d .dane dotyczące wykonywania umowy i współpracy stron (dane zawarte w korespondencji, dane zawarte w dokumentach księgowych, umowie i dokumentach związanych z jej realizacją, przesłanych materiałach, etc.), oraz wszelkie inne kategorie wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego jak międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 4.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów wskazanych w zdaniu poprzednim zaliczają się kontrahenci Administratora, w szczególności podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, obsługi płatności, marketingu, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych.
W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.

7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przekazywane poza UE tylko na Pani/Pana żądanie lub w celu realizacji współpracy między Panią/Panem a Administratorem. W takim przypadku, każde przekazanie będzie dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń.

8. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i będzie obliczany w oparciu o następujące kryteria:

a. okres, na który została udzielona zgoda,
b. okres obowiązywania umowy lub świadczenia usług,
c. przepisy prawa, które mogą wskazywać na obowiązek przetwarzania danych lub ich archiwizacji przez określony czas,
d. okres, który jest niezbędny do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
e. upływ okresu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.

9. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania,
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c. przenoszenia danych osobowych,
d. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
f. cofnięcia udzielonej zgody, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w pkt. 4, w tym wymaganych przepisami prawa, realizacja tych celów może okazać się niemożliwa. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 RODO.

12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Gmina Ujście, 19.11.2018 r.