Urząd Miejski w Ujściu
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miejski w Ujściu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.ujscie.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024.03.13.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Kamiński, informatyk@ujscie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48672840003. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Ujściu

Do budynku prowadzą dwa wejścia: od ulicy Placu Wiosny Ludów 2 oraz Szpitalnej 3.

Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona.

Przy wejściu od strony ulicy Szpitalnej znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Przed drzwiami głównymi znajduje się 3 stopnie schodów pokrytych płytkami antypoślizgowymi i podest. Schody zostały wyposażone w poręcz.

Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami odbywa się w Punkcie Obsługi Interesanta, który znajduję się na porterze budynku przy Referacie Stanu Cywilnego, pracownik UM Ujście schodzi do petenta z niepełnosprawnością ruchową po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi petenta.

Kontakt z UM Ujście możliwy jest poprzez: napisanie pisma/złożenie wniosku na adres: Urząd Miejski w Ujściu, ul. Plac Wiosny Ludów 2, 64-850 Ujście;

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Miejskim w Ujściu znajduję się pętla indukcyjna do obsługi osób słabosłyszących.

W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie brajla, schody oznakowane są nakładkami kontowymi. 

Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Urzędzie Miejskim w Ujściu nie ma tłumacza migowego na miejscu, chęć skorzystania z tłumacza należy wcześniej zgłosić:

  • osobiście – w Sekretariacie, I piętro, pokój 11
  • pocztą elektroniczną na adres: ujscie@ujscie.pl
  • telefonicznie na numer: (67) 284 00 03, 284 00 13, 284 03 44
  • przesyłając faks na numer: (67) 284 01 51

Dla osób na wózkach dostępny jest hol na parterze budynku, gdzie znajduję się toaleta dla osób niepełnosprawnych. 

W budynku nie ma windy. 

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848