Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę, na okres 1 roku, nieruchomości mienia komunalnego Gminy Ujście.

BURMISTRZ   UJŚCIA  OGŁASZA

Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę, na okres 1 roku, nieruchomości mienia komunalnego Gminy Ujście. 

Przedmiotem dzierżawy jest:

1)    Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, oznaczona nr geodezyjnym 1102/27, położona w Ujściu przy ul. Rzemieślniczej, o pow. 0,9981 ha o klasie bonitacyjnej RIVa – 0,0475 ha i RV – 0,9506 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1H/00025183/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: rola. Okres dzierżawy 1 rok. Zakazuje się wylewania na dzierżawionej nieruchomości gnojowicy. Cena wywoławcza wynosi 115,02 zł za rok dzierżawy (słownie: sto piętnaście złotych 02/100). Wadium wynosi 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100). Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 20,00 zł - najpóźniej do dnia 25-08-2023 r., na rachunek bankowy Gminy Ujście  43 1090 1320 0000 0000 3200 8520 Santander Bank Polska S.A. W tytule wpłaty wadium należy podać nr działki, której wpłata wadium dotyczy, położenie działki oraz imię  i  nazwisko albo nazwę lub firmę osoby zamierzającej wydzierżawić działkę. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Ujście. 
2)    Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, oznaczona nr geodezyjnym 1102/29, położona w Ujściu przy ul. Rzemieślniczej, o pow. 0,9744 ha o klasie bonitacyjnej RIVa – 0,8931 ha i RV – 0,0813 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1H/00025183/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: rola. Okres dzierżawy 1 rok. Zakazuje się wylewania na dzierżawionej nieruchomości gnojowicy. Cena wywoławcza wynosi 205,42 zł za rok dzierżawy (słownie: dwieście pięć złotych 42/100). Wadium wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100). Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 30,00 zł - najpóźniej do dnia 25-08-2023 r., na rachunek bankowy Gminy Ujście  43 1090 1320 0000 0000 3200 8520 Santander Bank Polska S.A. W tytule wpłaty wadium należy podać nr działki, której wpłata wadium dotyczy, położenie działki oraz imię  i  nazwisko albo nazwę lub firmę osoby zamierzającej wydzierżawić działkę. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Ujście. 
3)    Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, oznaczona nr geodezyjnym 1102/30, położona w Ujściu przy ul. Rzemieślniczej, o pow. 0,9853 ha o klasie bonitacyjnej RIVa – 0,9853 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1H/00025183/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: rola. Okres dzierżawy 1 rok. Zakazuje się wylewania na dzierżawionej nieruchomości gnojowicy. Cena wywoławcza wynosi 216,77 zł za rok dzierżawy (słownie: dwieście szesnaście złotych 77/100). Wadium wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100). Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 30,00 zł - najpóźniej do dnia 25-08-2023 r., na rachunek bankowy Gminy Ujście  43 1090 1320 0000 0000 3200 8520 Santander Bank Polska S.A. W tytule wpłaty wadium należy podać nr działki, której wpłata wadium dotyczy, położenie działki oraz imię  i  nazwisko albo nazwę lub firmę osoby zamierzającej wydzierżawić działkę. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Ujście. 
4)    Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, oznaczona nr geodezyjnym 1102/31, położona w Ujściu przy ul. Rzemieślniczej, o pow. 0,9963 ha o klasie bonitacyjnej RIVa – 0,9963 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1H/00025183/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: rola. Okres dzierżawy 1 rok. Zakazuje się wylewania na dzierżawionej nieruchomości gnojowicy. Cena wywoławcza wynosi 219,19 zł za rok dzierżawy (słownie: dwieście dziewiętnaście złotych 19/100). Wadium wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100). Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 30,00 zł - najpóźniej do dnia 25-08-2023 r., na rachunek bankowy Gminy Ujście  43 1090 1320 0000 0000 3200 8520 Santander Bank Polska S.A. W tytule wpłaty wadium należy podać nr działki, której wpłata wadium dotyczy, położenie działki oraz imię  i  nazwisko albo nazwę lub firmę osoby zamierzającej wydzierżawić działkę. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Ujście. 
5)    Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, oznaczona nr geodezyjnym 1102/32, położona w Ujściu przy ul. Rzemieślniczej, o pow. 2,4063 ha o klasie bonitacyjnej RIVa – 0,5475 ha i RIIIa – 1,8588 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1H/00025183/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: rola. Okres dzierżawy 1 rok. Zakazuje się wylewania na dzierżawionej nieruchomości gnojowicy. Cena wywoławcza wynosi 733,85 zł za rok dzierżawy (słownie: siedemset trzydzieści trzy złote 85/100). Wadium wynosi 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100). Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 80,00 zł - najpóźniej do dnia 25-08-2023 r., na rachunek bankowy Gminy Ujście  43 1090 1320 0000 0000 3200 8520 Santander Bank Polska S.A. W tytule wpłaty wadium należy podać nr działki, której wpłata wadium dotyczy, położenie działki oraz imię  i  nazwisko albo nazwę lub firmę osoby zamierzającej wydzierżawić działkę. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Ujście. 
6)    Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, oznaczona nr geodezyjnym 1102/33, położona w Ujściu przy ul. Rzemieślniczej, o pow. 2,5230 ha o klasie bonitacyjnej RIVa – 1,7482 ha i RIIIa – 0,7748 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1H/00025183/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: rola. Okres dzierżawy 1 rok. Zakazuje się wylewania na dzierżawionej nieruchomości gnojowicy. Z dzierżawy wyłączeniu podlega teren przepompowni o powierzchni 0,0040 ha Cena wywoławcza wynosi 640,28 zł za rok dzierżawy (słownie: sześćset czterdzieści złotych 28/100). Wadium wynosi 70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100). Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 70,00 zł - najpóźniej do dnia 25-08-2023 r., na rachunek bankowy Gminy Ujście  43 1090 1320 0000 0000 3200 8520 Santander Bank Polska S.A. W tytule wpłaty wadium należy podać nr działki, której wpłata wadium dotyczy, położenie działki oraz imię  i  nazwisko albo nazwę lub firmę osoby zamierzającej wydzierżawić działkę. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Ujście. 


Przetarg odbędzie się dnia 31-08-2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujściu, przy Plac Wiosny Ludów 2, godzina 11.00, sala nr 22, II piętro.

Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z ogłoszeniem o przetargu i jego akceptacją bez zastrzeżeń oraz potwierdzeniem, że jest mu znany stan faktyczny i prawny nieruchomości i nie ma do niego zastrzeżeń. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości, a w przypadku nie przystąpienia bez usprawiedliwienia przez tą osobę do podpisania umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

Postąpienie ustala się w wysokości nie mniejszej niż 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100). 

Wylicytowania kwota stanowić będzie kwotę rocznego czynszu, płaconego raz w roku, w terminie oznaczonym w umowie dzierżawy.

W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Ponadto uczestnicy przetargu wini przedstawić komisji przetargowej nr rachunku bankowego, niezbędny w przypadku zwrotu wadium. 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie zostają przyjęte. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.
Najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie podpisania umowy dzierżawy. 

Burmistrz Ujścia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

W terminie 7 dni, licząc od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego, uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Ujścia. W przypadku wniesienia skargi wstrzymuje się dalsze czynności związane z wydzierżawieniem nieruchomości. 

Przystąpienie do przetargu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – 4.5.2016 L 119/1.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujściu, Plac Wiosny Ludów 2, pok. nr 9; telefonicznie pod numerem telefonu 67 2840 003 wew. 40.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych w prowadzonym postępowaniu przetargowym jest Gmina Ujście, Plac Wiosny Ludów nr 2, 64-850 Ujście. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel.+48 792 304 042.
Pana/Pani dane osobowe (w szczególności: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu i dane podane w korespondencji) są przetwarzane m.in. w celu załatwienia sprawy i prowadzenia korespondencji i/lub w innych celach. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, oraz czas wynikający z przepisów prawa. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane do innych podmiotów.
Prosimy o zapoznanie się z przysługującymi Panu/Pani uprawnieniami oraz pełną treścią obowiązku informacyjnego dostępnego pod adresem: http://www.bip.ujscie.pl w zakładce: Ochrona Danych Osobowych - Klauzula obowiązku informacyjnego

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.