Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

BURMISTRZ UJŚCIA OGŁASZA - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego

BURMISTRZ UJŚCIA OGŁASZA 

1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego 

Przedmiotem sprzedaży jest:

1)      Prawo własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny  nr 13 położony na II piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Ujściu przy ul. Strzeleckiej 10B, dla którego Sąd Rejonowy w Chodzieży, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1H/00026434/5. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 57,09 m2, a przynależnej do niego piwnicy 10,36 m2. Wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego następuje sprzedaż udziału 401/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w działce gruntu oznaczonej geodezyjnie numerem 396/12 o pow. 0,0944 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1H/00022418/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Opis lokalu i budynku:

Lokal będący przedmiotem sprzedaży o pow. użytkowej 57,09 m2 się z:

Trzech pokoi  o  pow. użytkowej                 - 38,14 m2 (18,22 m2, 10,40 m2 , 9,52 m2)

Kuchni  o pow. użytkowej                              - 7,78 m2 

Łazienki o pow. użytkowej                            - 3,11 m2   

Przedpokój o pow. użytkowej                     - 6,96 m2        

WC                                                                          - 1,10 m2        

Do lokalu przynależy piwnica o pow. 10,36 m2.

Stan techniczny lokalu mieszkalnego rzeczoznawca majątkowy określił jako średni. 

Lokal wymaga wykonania w nim instalacji centralnego ogrzewania oraz zakupu i montażu kotła gazowego dwufunkcyjnego. Ponadto lokal wymaga wymiany części  posadzek oraz wykonania prac malarskich.

Budynek, w którym znajduje się nieruchomość lokalowa położony jest w atrakcyjnej strefie lokalizacyjnej, w niewielkiej odległości od ciągów handlowych. Teren, na którym znajduje się budynek posiada wyposażenie w instalację elektryczną, wod.-kan.  i gazową. Budynek wykonany został systemem uprzemysłowionym jako czterokondygnacyjny podpiwniczony. Posadowienie budynku za pomocą ław fundamentowych betonowych. Ściany budynku z elementów wielkiej płyty. Stropy z prefabrykowanych płyt żelbetonowych wielootworowych. Konstrukcja dachu prefabrykowana, pokrycie papą na lepiku. Schody żelbetowe wylewane na mokro. Posadzki piwnic betonowe. Okładziny wewnętrzne ścian – tynki cementowo-wapienne kat. III. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Rok budowy 1991. 

Właściciel lokalu ponosi wydatki związane z utrzymaniem lokalu oraz uczestniczy w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Przekazanie nieruchomości nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej. 

Cena wywoławcza: 199.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100). Cena została obniżona o 21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych  00/100) w stosunku do pierwotnej ceny wywoławczej. I przetarg ustny nieograniczony odbył się 28 września 2023 r. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10, 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r., poz. 1570  ze zm.).

Przetarg odbędzie się 27 lutego 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujściu, przy Placu Wiosny Ludów 2, godzina 11.00, sala nr 22, II piętro.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 21 lutego 2024 r. na rachunek bankowy Gminy Ujście 43 1090 1320 0000 0000 3200 8520 Santander Bank Polska S.A. W tytule wpłaty wadium należy napisać „lokal mieszkalny nr 13 w Ujściu, ul. Strzelecka 10B” oraz imię/imiona (w przypadku małżeństw) i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby zamierzającej nabyć nieruchomość. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Ujście. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z ogłoszeniem o przetargu i jego akceptacją bez zastrzeżeń oraz potwierdzeniem, że jest mu znany stan faktyczny i prawny lokalu mieszkalnego i nie ma do niego zastrzeżeń oraz zapoznał się z regulaminem wspólnoty mieszkaniowej i funduszem remontowym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego, a w przypadku nie przystąpienia bez usprawiedliwienia przez tą osobę do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Postąpienie ustala się w wysokości 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przedmiotowy lokal mieszkalny można obejrzeć po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 67 284 03 79).

Gmina Ujście nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

Informuje się, iż w terminie określonym przepisami prawa od daty publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, nie zgłoszono wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości.

Uczestnik przetargu będący osobą fizyczną winien posiadać dokument tożsamości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu. Osoby fizyczne zamierzające nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą winny przestawić komisji przetargowej dokument tożsamości i aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a osoby prawne aktualny wyciąg z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dokument tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Ponadto uczestnicy przetargu winni przedstawić komisji przetargowej nr rachunku bankowego, niezbędny w przypadku zwrotu wadium. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Przystąpienie do przetargu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – 4.5.2016 L 119/1.

W przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca  w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) i wygraniu przez niego przetargu, zobowiązany jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia, pod rygorem utraty wadium.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie zostają przyjęte. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

Najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Ustalona w przetargu najwyższa cena nieruchomości (pomniejszona o wpłacone wadium) podlega zapłacie jednorazowo najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości. Dniem zapłaty jest dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Ujście.

Koszty umowy notarialnej oraz koszty sądowe w całości pokrywa nabywca.

Burmistrz Ujścia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

W terminie 7 dni, licząc od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego, uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Ujścia. W przypadku wniesienia skargi wstrzymuje się dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

Uczestnik, który przetarg wygrywa nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o własności lokali, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz w Kodeksie cywilnym.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujściu, przy Placu Wiosny Ludów 2, pok. nr 9, telefonicznie pod numerem telefonu 67 284 00 03 wew. 40, lub drogą mailową na adres: ujscie@ujscie.pl

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych w prowadzonym postępowaniu przetargowym jest Gmina Ujście, Plac Wiosny Ludów nr 2, 64-850 Ujście. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel.+48 792 304 042.

Pana/Pani dane osobowe (w szczególności: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu i dane podane w korespondencji) są przetwarzane m.in. w celu załatwienia sprawy i prowadzenia korespondencji i/lub w innych celach. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, oraz czas wynikający z przepisów prawa. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane do innych podmiotów.

Prosimy o zapoznanie się z przysługującymi Panu/Pani uprawnieniami oraz pełną treścią obowiązku informacyjnego dostępnego pod adresem: http://www.bip.ujscie.pl w zakładce: Ochrona Danych Osobowych - Klauzula obowiązku informacyjnego. 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.