Urząd Miejski w Ujściu
Powróć do: strona główna

Informacja dla niesłyszących

W dniu 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.), która uprawnia osoby niesłyszące, niedosłyszące oraz głuchoniewidome podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Ujściu do skorzystania z:

  1. bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, z zachowaniem prawa swobodnego wyboru dogodnej dla siebie formy komunikowania się;
  2. pomocy osoby przybranej, którą może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę niepełnosprawną w celu udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy;
  3. środków wspierających komunikowanie się tj. poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych SMS, przesyłania faksów;
  4. udostępnienia przez organ administracji publicznej dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla tych osób, na ich wniosek.

Pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika
Osoba niepełnosprawna powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza do właściwego w sprawie organu administracji publicznej co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Bezpłatna pomoc przysługuje osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.), które łącznie z dowodem osobistym, należy przedstawić do wglądu, co do zasady, w dniu zgłoszenia potrzeby udziału tłumacza przy załatwianiu sprawy.

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza w Urzędzie Miejskim w Ujściu można zgłosić:

Do zgłoszenia wymagane są następujące dane osoby niepełnosprawnej:

  1. imię i nazwisko
  2. adres zamieszkania
  3. numer telefonu kontaktowego

Niezbędne jest ponadto wskazanie przez osobę niepełnosprawną oczekiwanego terminu wizyty w Urzędzie Miejskim oraz wybranej metody komunikowania się, którą może być:

  • polski język migowy (PJM);
  • system językowo-migowy (SJM);
  • sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Niezwłocznie po ustaleniu terminu przybycia tłumacza wybranego z rejestru Wojewody Wielkopolskiego, pracownik przyjmujący zgłoszenie powiadomi o tym fakcie osobę niepełnosprawną. W przypadku wystąpienia trudności w realizacji świadczenia osobie niepełnosprawnej (np. kłopot w pozyskaniu tłumacza w terminie dogodnym dla osoby niepełnosprawnej), zostanie ona zawiadomiona wraz z uzasadnieniem o przyczynie oraz ustalony zostanie możliwy termin realizacji tego świadczenia lub inna forma realizacji uprawnień osoby niepełnosprawnej.

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać ze środków wspierających komunikowanie się w Urzędzie Miejskim w Ujściu, tj.:

poczta elektroniczna - ujscie@ujscie.pl
elektroniczna skrzynka podawcza - /3019074/skrytka
przesyłanie faksów - (67) 284 01 51