Urząd Miejski w Ujściu

Ogłoszenie w sprawie wyboru ławników

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Ujścia informuje, że osoby zainteresowane kandydowaniem na ławnika mogą w terminie od dnia 01 czerwca do dnia 30 czerwca 2023 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 zgłaszać swoją  kandydaturę w Urzędzie Miejskim w Ujściu Pl. Wiosny Ludów 2 , pokój nr 11.  

Informuję, ze  Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu ustaliło, że  przez Radę Miejską w Ujściu zostanie  wybranych :

  1. do XIV Zamiejscowego Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Poznaniu z/s w Pile -   2 ławników
  2. do Sądu Rejonowego w Chodzieży  - 1 ławnik ( w tym 0 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy)

Karty zgłoszenia można pobrać ze strony www.ujscie.pl  lub w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ujściu Pl. Wiosny ludów 2, pokój nr 11.

Kandydować na ławnika może  ten, kto :

1. posiada obywatelstwo polskie oraz korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2. jest nieskazitelnego charakteru,

3. w dniu wyborów, ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,

4. kandydat  na terenie Gminy Ujście, co najmniej od roku :

a)  jest zatrudniony, albo,

b)  prowadzi działalność gospodarczą, albo,

c)  mieszka.

5.  Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia , do pełnienia obowiązków ławnika, zgodnie z zaświadczeniem, załączonym do kart zgłoszenia,

6.  Posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Osoba zainteresowana kandydowaniem powinna postarać się o poparcie :

1.  stowarzyszenia, innej organizacji społecznej i zawodowej  zarejestrowanej na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych.

2.  grupy pięćdziesięciu ( co najmniej) obywateli mających prawo wyborcze , stale zamieszkujących na terenie gminy Ujście.

Kandydować można tylko do jednego sądu.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności