Urząd Miejski w Ujściu

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY UJŚCIE

Stosownie do art. 28aa ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym Burmistrz zobowiązany jest przedstawić Radzie Miejskiej w Ujściu raport o stanie gminy. Dokument ten powinien być przedłożony radzie do 31 maja 2023 roku. 

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza. Nad przedstawionym przez Burmistrza raportem o stanie Gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności dokonanych do Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma odbyć się debata nad raportem o stanie Gminy.

Termin sesji, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy ustalony został na dzień 14 czerwca 2023 r. godz. 1000– sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Ujściu, Plac Wiosny Ludów 2 – Ujście. 

W związku z powyższym zgłoszenia do debaty przyjmowane będą w biurze Rady Miejskiej w Ujściu,  do dnia 13 czerwca 2023 r. do godz. 1530

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności