Urząd Miejski w Ujściu
Powróć do: Dla Mieszkańca

Strategia Rozwoju Gminy Ujście na lata 2015-2024 oraz inne strategie

Strategia Rozwoju Gminy Ujście na lata 2015-2024 jest dokumentem określającym główne kierunki rozwoju gminy.
Dokument, zawierający syntetyczną diagnozę obszaru funkcjonowania gminy na najbliższe lata, wskazuje na wizję, cele rozwojowe oraz sposoby ich osiągnięcia.
Ważnym elementem procesu tworzenia strategii były konsultacje społeczne.
W celu dokładnego zbadania potrzeb, oczekiwań i preferencji społeczności lokalnej przeprowadzone zostały badania ankietowe, wywiady z opiniotwórczymi mieszkańcami, spotkania, dyskusje.
Celem Strategii Rozwoju Gminy Ujście na lata 2015-2024 jest dążenie do zapewnienia wszystkim mieszkańcom dogodnych warunków pracy, rozwoju i wypoczynku.